Административни услуги

Документ

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища.

Заявление за прием на ученици в I клас

Приемане на ученици в VIII клас

Заявление за прием на ученици в VIII клас.

Приемане на ученици.

Заявление за прием на ученици.

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на ученици придошли от чужбина I – VI клас

Заявление за прием на ученици придошли от чужбина

Издаване на дубликати на документ за завършен клас, етап или степен на образование, свидетелства или дипломи.

Заявление за издаване на дубликат на документ.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за преместване на ученици.

Заявление за допускане до ДЗИ

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация.

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.