Дневна форма на обучение

2019/2020 учебна година

Седмично разписание за Втори учебен срок

Дневен режим

График консултации с ученици

Графици за класна работа

График за контролни работи

Наръчник за родители

Спортен календар

Проект: „Фактите моля! Борба против фалшивите новини – национални и европейски политики,

насочени към младежта“

Заповеди

Заповеди за учебната 2019/2020 година