Дневна форма на обучение

2020/2021 учебна година

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

План – програма за безопасността на движението по пътищата през 2021 година

Седмично разписание на часовете Втори учебен срок

График за консултациите с ученици

График за провеждане на класни работи.

Спортен календар за учебната 2020/2021 година.

Уважаеми ученици, родители и учители

предоставяме Ви график на психолозите осъществяващи психологически консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията.

График

 

Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

2019/2020 учебна година

Седмично разписание за Втори учебен срок

Дневен режим

График консултации с ученици

Графици за класна работа

График за контролни работи

Наръчник за родители

Спортен календар

Проект: „Фактите моля! Борба против фалшивите новини – национални и европейски политики,

насочени към младежта“

Заповеди

Заповеди за учебната 2019/2020 година