Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

СУ ,,Христо Ботев“ е самостоятелен възложител по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  За повишаването на знанията, уменията и компетентностите, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците 25 педагогически специалисти участваха в обучение в периода 01.07. – 02. 07. 2019 г. с продължителност 32 академични часа на тема: ,,Иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от обучението“, за което са им присъдени 2 квалифкационни кредита.

По Дейност 2 – ,,Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.“- 9 педагогически специалисти бяха включени в процедури за придобиване на ПКС.

 

Оставете коментар