Прием 8 клас

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМЕ 26 УЧЕНИКА ЗА VIIІ КЛАС

  Една професионална паралелка по специалността “Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС  категория “Ткт” и “В”.
КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО БАЛ, ФОРМИРАН ОТ:
 Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика и оценките по Биология и здравно образование и Физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование за 7 клас преобразувани в точки.

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 – 28.05.2021 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 07.06.2021 г. вкл.

3

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)
16.06.2021 г., 09:00 часа
18.06.2021 г., 09:00 часа
17.06.2021 г., 09:00 часа
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт
21.06.2021 г.
22.06.2021 г.
23 – 24.06.2021 г., вкл.
5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 25.06.2021 г., вкл.
6 Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2021 г.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 01.07.2021 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

05.07 – 07.07.2021 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2021 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2021 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2021 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2021 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2021 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07 – 27.07.2021 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2021 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2021 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2021 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2021 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2021 г. вкл.

Училището осигурява безплатно пътуване в рамките на Община Камено и възможност

за получаване на стипендии.

Оставете коментар