Прием 1 клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО и чл.42 и чл.44 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и становище на Обществения съвет, в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

Заповед прием в Първи клас

Оставете коментар