Обществен съвет

Покана до членовете на Обществения съвет.

Отчет за дейността на обществения съвет 2018-2019 г.

Отчет за дейността на обществения съвет 2017-2018 г.

Отчет за дейността на обществения съвет 2016-2017 г.

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и решения на Събрание на родителите и учредително събрание се утвърждава:

Състав на обществения съвет на СУ „Христо Ботев“

Председател: Стоянка Желева – представител на Община Камено

Членове: Данаил Иванов – представител на работодателите

Галина Николова – представител на родителите

Стефка Драганова – представител на родителите

Веляна Георгиева – представител на родителите

Резервни членове – представители на родителите

Радослав Иванов, Живко Попов, Валя Йорданова