Образование за утрешния ден

2019/2020 учебна година

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В училището са сформирани за работа по проекта  два  клуба по интереси,  като във всеки от тях ще се обучават по 15 ученици.  По време на занятията  учениците ще придобият ключови и базови дигитални умения, които са изключително необходими за работа с компютър. Единият клуб е в начален етап  и носи амбициозното име „Мини машини“.  Ръководител на клуба е госпожа Нели Дражева. Вторият клуб е в прогимназиален етап и се казва „Дигитален клас“. Негов ръководител е госпожа Димитринка Краева. Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, следва да получи удостоверение за преминато обучение.

Заповед за определяне на занимания по интереси.

Сертификати за успешно завършено обучение 1-4 клас.

Сертификати за успешно завършено обучение 5-7 клас.