ПРОЕКТИ

 ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

             През учебната 2019/2020 година съгласно Наредбата за приобщаващо образование и след проучване на интересите на учениците в СУ „Христо Ботев“ са сформирани 15 клуба за занимания по интереси по национално финансиране , в които участие вземат 225 ученици. Всеки ученик има възможност да развива личностните си качества, социални и творчески умения и да изяви способностите си в областта на изкуствата, технологиите, спорта, гражданското образование, математиката, екологията и биологията.

СХЕМА: „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

          Съгласно Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България, в училището се извършват доставки по схеми  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“.

         Важно за оптималното развитие на подрастващия организъм е разнообразното хранене и високата консумация на пресни плодове и зеленчуци и балансираният прием на качествени мляко и млечни продукти. Те доставят на организма необходимите витамини, минерали и хранителни вещества. Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето.

  НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

 „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ“

Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински училища

          В двете сгради на училището бе изградена безжична Wi-Fi мрежа финансирана от МОН. Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградените безжични мрежи ще осигурят възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

 ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

ТВОЯТ ЧАС

„ЗАЕДНО НА СТАРТА“

„ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИК“

„С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

„ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“

Партньор на Община Камено по проект:

“Отново на училище” – Реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в Община Камено

Намаляване отпадането на ромски деца от училище”
 „Идентифициране на културното многообразие на етническите малцинства – път към пълноценна образователна интеграция”
„Квалификация на педагогическите специалисти“
„Нов шанс за успех“Оставете коментар