ПРОЕКТИ

 ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

             През учебната 2019/2020 година съгласно Наредбата за приобщаващо образование и след проучване на интересите на учениците в СУ „Христо Ботев“ са сформирани 15 клуба за занимания по интереси по национално финансиране , в които участие вземат 225 ученици. Всеки ученик има възможност да развива личностните си качества, социални и творчески умения и да изяви способностите си в областта на изкуствата, технологиите, спорта, гражданското образование, математиката, екологията и биологията.

  НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

 „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ“

Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински училища

          В двете сгради на училището бе изградена безжична Wi-Fi мрежа финансирана от МОН. Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградените безжични мрежи ще осигурят възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

Национална програма ,,Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в иновативни училища-партньори от цялата страна. СУ ,,Христо Ботев“ е партньор със средно  училище ,,Вела Благоева“ – град Велико Търново. През месец октомври 2019 година 7 учители от СУ ,,Христо Ботев“ посетиха училището – партньор, където в два учебни дни наблюдаваха уроци по математика, БЕЛ, английски език и технологии и предприемачество н начален етап, в които бяха демонстрирани иновативни приложения и технологии.

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

ТВОЯТ ЧАС

„ЗАЕДНО НА СТАРТА“

„ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИК“

„С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

„ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“

Партньор на Община Камено по проект:

“Отново на училище” – Реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в Община Камено

Намаляване отпадането на ромски деца от училище”
 „Идентифициране на културното многообразие на етническите малцинства – път към пълноценна образователна интеграция”
„Квалификация на педагогическите специалисти“
„Нов шанс за успех“Оставете коментар