„Подкрепа за успех“

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Училището работи по две от дейностите на проекта.

Дейност 3

По проекта е  организирано допълнително обучение на ученици, които имат системни пропуски при усвояване на учебното съдържание. Дейностите са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определени предмети. За постигане на целите са сформирани 14 групи, като общият брой на обхванатите ученици е 85. Предметите, по които допълнително се обучават учениците са: Български език и литература, математика и химия.

Дейност 7

Във връзка с изпълнението на дейността в училището е назначен  образователен медиатор. Основната  цел  е  да се  оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност. Това ще допринесе за  устойчивото включване на учениците в училище и за намаляване на риска от преждевременното им напускане на образователната система.

 

 

Оставете коментар